PIERINAE

Pinacopteryx eriphia
Nepheronia argia
Nepheronia thalassina
Nepheronia pharis
Colotis vesta
Colotis celimene
Colotis ione
Colotis danae
Colotis aurora
Colotis antevippe
Colotis euippe
Colotis evagore
Belenois aurota
Belenois creona
Belenois gidica
Belenois subeida
Belenois calypso
Belenois theora
Belenois hedyle
Dixeia doxo
Dixeia orbona
Dixeia cebron
Dixeia capricornus
Appias sylvia
Appias phaola
Appias sabina
Appias epaphia
Leptosia alcesta
Leptosia hybrida
Leptosia medusa
Leptosia marginea
Leptosia wigginsi
Mylothris chloris
Mylothris dimidiata
Mylothris aburi
Mylothris poppea
Mylothris spica
Mylothris rhodope
Mylothris jaopura
Mylothris schumanni
Mylothris atewa